「患者?q=患者」Kết quả tìm kiếm của tài liệu miễn phí. Chẳng hạn như「患者?q=患者」Chúng tôi đã cung cấp các tài liệu của quá khứ.